Vjennevleigers

SNMV Informatie

Samenwerkende Nederlandse Modelvlieg Verenigingen

SNMV Algemene Informatie

1. Wat is de SNMV?

SNMV staat voor ‘Samenwerkende Nederlandse Modelvliegverenigingen’ en bestaat sinds medio 2020. De SNMV vertegenwoordigt inmiddels meer dan 50 modelvliegclubs in Nederland (van de ca.136 clubs). Een deel hiervan -circa 10 verenigingen momenteel- is ook lid geweest) van de KNVvL.

__________________________________________

2. Door wie is de SNMV opgericht?

De SNMV is opgericht door Richard van der Walle. Hij is -naast oprichter en voorzitter van de SNMV- een actieve modelvlieger en de secretaris van de GMVC (een modelvliegclub in de regio Den Haag met ruim 220 leden). In het dagelijkse leven werkt hij bij het ministerie van Economische Zaken en
voor enkele andere ministeries. Hij is daardoor goed bekend met de werkwijze van de verschillende ministeries.

____________________________________________
3. Waarom is de SNMV opgericht?
De GMVC is sinds 2015 actief betrokken in de gesprekken met het ministerie van Infrastructuur &
Waterstaat (I&W), over de veranderingen van de Nederlandse wetgeving op modelvliegen. De GMVC vertegenwoordigde hierin de belangen van de vele verenigingen die niet bij een bond of federatie waren aangesloten, de zogenoemde ‘ongebonden’ clubs. Met een aantal van deze clubs voerden we al jaren regelmatig (voor)overleg en stemden we zaken af die we namens deze clubs inbrachten.
Om de stem van álle clubs beter voor het voetlicht te kunnen krijgen bij de beleidsmakers, is de SNMV opgericht als samenwerkingsverband: de Samenwerkende Nederlandse Modelvlieg Verenigingen (SNMV).

____________________________________________

4. Voor wie is de SNMV?
De SNMV vertegenwoordigt de belangen van álle modelvliegverenigingen! Als modelvliegers hebben
we immers allemaal dezelfde belangen in onze hobby. Of je vereniging lid is van een bond of federatie -of juist niet- maakt hierin niet uit!

_____________________________________________

5. Doelen SNMV:
• We komen sámen op voor de belangen van álle modelvliegverenigingen in Nederland;

• We verbinden modelvliegverenigingen in Nederland, door het stimuleren van onderlinge
samenwerking en de uitwisseling van kennis en (beleids)ervaring;
• We verzamelen alle relevante input en feedback vanuit de modelvliegverenigingen en brengen dat in, in de gesprekken met het ministerie van I&W en andere instanties;
• We zorgen voor een betere betrokkenheid van de modelvliegverenigingen. Daarbij maakt het
voor ons niet uit of ze wél of niet bij een bond of federatie zijn aangesloten.

______________________________________________

6. Wat doet de SNMV?
De SNMV zijn we allemaal mét elkaar! Het is géén ‘praatgroep om het praten’, maar we komen met elkaar in actie als onze hobby-belangen erom vragen. We doen dit vrijwillig en vanuit onze eigen
motivatie als modelvliegers.
Zo stemt deze groep actieve verenigingen met elkaar af wat nuttig en nodig is in bijvoorbeeld de
overleggen met het ministerie. En we kunnen elkaar ook helpen met ándere praktische zaken en kennis wat onze verenigingen aangaat.

SNMV: Samenwerkende Nederlandse Modelvlieg Verenigingen

_____________________________________________

7. Wat levert het op?
Door onze inzichten en kennis te bundelen, zorgen we ervoor dat we de belangen voor onze hobby zo goed mogelijk kunnen behartigen en als een professionele gesprekspartner opereren. Dat is belangrijk, want de Nederlandse regeling voor modelvliegen wordt de komende twee jaar verder aangepast op de Europese wetgeving. Praat en denk hierin actief met ons mee! Hoe sterker we komen te staan, des te beter we als clubs gehoord worden!

_____________________________________________

8. Wat zijn de verschillen en overeenkomsten tussen de SNMV, de FLRCV en de KNVvL?
Wettelijke status:
De SNMV is, net als de FLRCV en de KNVvL, inmiddels opgenomen in de Nederlandse Regeling Modelvliegen. Daardoor kunnen óók de clubs die bij de SNMV zijn aangesloten, profiteren van
dezelfde bijzondere voordelen die eerder voorbehouden waren aan clubs die bij de FLRCV of KNVvL
aangesloten waren. Iedere club, aangesloten bij één van deze drie organisaties, is nu voor de wet gelijk!
Contributie/kosten/soorten lidmaatschap:
De SNMV komt niet alleen op voor de belangen van de eigen leden van de SNMV, maar voor álle modelvliegclubs in Nederland. We delen immers allemaal dezelfde hobby. Daarom werkt de SNMV
nauw samen met de FLRCV en de KNVvL. Meedoen met de SNMV is alleen mogelijk voor modelvliegverenigingen, en kost de deelnemende
verenigingen niets. De SNMV staat open voor álle modelvliegverenigingen in Nederland. De FLRCV is alleen opengesteld voor modelvliegverenigingen uit de provincie Limburg en oostelijk
Noord-Brabant. De contributie hiervoor bedraagt ca. 50,- Euro/jaar per vereniging.
De KNVvL staat open voor clubs én individuele leden. Een clublidmaatschap kost ca. 55,- Euro/jaar per lid van de vereniging. Hoe groter de club, des te meer contributie je club betaalt. Verzekeringen en juridische bijstand:
De KNVvL biedt daarvoor wel wat meer diensten aan: de SNMV en FLRCV hebben geen eigen jurist in dienst en bieden ook geen eigen koepelverzekering aan.
Tegelijkertijd kan iedere modelvliegclub in Nederland zich voor enkele honderden Euro’s per jaar individueel verzekeren, en zo tóch gebruik maken van juridische bijstand, een bestuursaansprakelijkheidsverzekering en een WA-parapluverzekering voor haar leden. Dat scheelt
aanzienlijk in de jaarlijkse kosten, vergeleken met een KNVvL-lidmaatschap!

IMG-20180926-WA0006
YUN00010
YUN00009
YUN00008
YUN00007

SNMV Informatie 15-2-2023

1. Internetconsultatie nieuwe regeling is gestart; deadline voor reactie is 5 maart a.s.!!

Op verzoek van het Ministerie van IenW, willen wij jullie laten weten dat de consultatie over de nieuwe regeling modelluchtvaartclubs- en verenigingen is gestart.

Jullie kunnen hier alles over de concept-regeling vinden. Ook kan je hier als club je commentaar en zorgpunten doorgeven aan het ministerie.

Een aantal clubs heeft inmiddels al gereageerd. Je kan reageren tot 5 maart!

Maak vooral gebruik van deze mogelijkheid om je uit te spreken over deze nieuwe regeling.

Oók als andere clubs al dezelfde punten naar voren brengen als jouw club, telt je stem tóch letterlijk mee!

Hoe meer feedback het ministerie van jullie ontvangt, hoe beter het is. Ook als je zorgpunten deelt met elkaar.

Bedenk wel dat je reacties openbaar zijn voor iedereen, dus houd het netjes 🙂 

______________________________________

2. Wat hebben de drie modelvliegkoepels gedaan?

In het afgelopen jaar, hebben de drie modelvliegkoepels (FLRCV, KNVvL, SNMV) hierin samen opgetrokken.

We hebben het ministerie van IenW en de IL&T voorzien van commentaar en advies op eerdere concepten.

Wij konden/mochten dat helaas niet breder onder jullie verspreiden, dan we de afgelopen tijd gedaan hebben.  

In de bijlage van deze mail kunnen jullie lezen wat onze adviezen bij- en vragen over de laatste conceptversie zijn geweest (in oktober 2022).

Niet al onze adviezen en wensen zijn overgenomen door het ministerie. We proberen samen met jullie onze zorgpunten zo goed mogelijk naar voren te brengen.

_____________________________________

3. Wat gaan de koepels nog doen?

Zowel formeel -via de internetconsultatie-  als informeel, zullen wij als modelvliegkoepels onze wensen en gedachten bij deze conceptregeling, nogmaals voorleggen aan het ministerie.

We zullen hier opnieuw sámen in optrekken.

We hopen dat ons grootste zorgpunt, dat van de (éénmalige) kosten voor de vergunningsaanvraag voor de clubs, nog kan worden bijgesteld.

Daarnaast hebben we nog wat andere zaken die we onder de aandacht willen brengen. We laten jullie weten wat we hebben ingestuurd. 

____________________________________

4. Hoe zit dat met het Handboek voor modelvliegclubs, waarover ik in de nieuwe regeling lees?

IL&T en het ministerie willen de vergunningsaanvraag voor jullie zo eenvoudig mogelijk maken.

Eén van de zaken die daarbij helpt, is een (min of meer) uniform handboek voor de clubs.

Het handboek laat zien dat je als club(lid) bewust omgaat met mogelijke veiligheidsrisico’s.

Nu is het voor de indiduele clubs onbegonnen werk om een eigen handboek te gaan schrijven.

En voor IL&T is het onmogelijk om in korte tijd voor iedere club een ‘uniek’ handboek te beoordelen.

IL&T heeft ons daarom als gezamenlijke koepels gevraagd om met een voorstel te komen, waarin de meeste clubs zonder heel veel moeite hun gebruikelijke veiligheidsmaatregelen opgeschreven zien.

We hebben vanuit de gezamenlijke koepels een zo compact mogelijk concept-Handboek samengesteld en aan ILT gestuurd.

Binnenkort zulen we met ze bespreken wat ze van ons voorstel vinden.

Het idee is dus dat we hiermee al veel voorwerk hebben gedaan voor jullie.

En dat de clubs dit als invul-template voor hun eigen vergunningsaanvraag kunnen gebruiken.

Meer nieuws volgt!

___________________________________

5. Voorlichtingsbijeenkomsten vanuit IL&T en ministerie

Om alles in goede banen te geleiden, zullen IL&T en het ministerie een aantal live- en/of digitale voorlichtingsbijeenkomsten gaan organiseren over de nieuwe regeling én over de vergunningsaanvraag.

Zodra meer nieuws hierover bekend is, laten we jullie dit weten!

Bij vragen: laat het ons weten!Met vriendelijke groet,

Richard van der Walle

”Feel the joy to fly with model airplanes – helicopters and drone’s”