Vjennevleigers

SNMV Informatie

Samenwerkende Nederlandse Modelvlieg Verenigingen

SNMV Informatie

1. Wat is de SNMV?

SNMV staat voor ‘Samenwerkende Nederlandse Modelvliegverenigingen’ en bestaat sinds medio 2020. De SNMV vertegenwoordigt inmiddels meer dan 50 modelvliegclubs in Nederland (van de ca.136 clubs). Een deel hiervan -circa 10 verenigingen momenteel- is ook lid geweest) van de KNVvL.

____________________________________________

2. Door wie is de SNMV opgericht?

De SNMV is opgericht door Richard van der Walle. Hij is -naast oprichter en voorzitter van de SNMV- een actieve modelvlieger en de secretaris van de GMVC (een modelvliegclub in de regio Den Haag met ruim 220 leden). In het dagelijkse leven werkt hij bij het ministerie van Economische Zaken en
voor enkele andere ministeries. Hij is daardoor goed bekend met de werkwijze van de verschillende ministeries.

____________________________________________
3. Waarom is de SNMV opgericht?
De GMVC is sinds 2015 actief betrokken in de gesprekken met het ministerie van Infrastructuur &
Waterstaat (I&W), over de veranderingen van de Nederlandse wetgeving op modelvliegen. De GMVC vertegenwoordigde hierin de belangen van de vele verenigingen die niet bij een bond of federatie waren aangesloten, de zogenoemde ‘ongebonden’ clubs. Met een aantal van deze clubs voerden we al jaren regelmatig (voor)overleg en stemden we zaken af die we namens deze clubs inbrachten.
Om de stem van álle clubs beter voor het voetlicht te kunnen krijgen bij de beleidsmakers, is de SNMV opgericht als samenwerkingsverband: de Samenwerkende Nederlandse Modelvlieg Verenigingen (SNMV).

____________________________________________

4. Voor wie is de SNMV?
De SNMV vertegenwoordigt de belangen van álle modelvliegverenigingen! Als modelvliegers hebben
we immers allemaal dezelfde belangen in onze hobby. Of je vereniging lid is van een bond of federatie -of juist niet- maakt hierin niet uit!

_____________________________________________

5. Doelen SNMV:
• We komen sámen op voor de belangen van álle modelvliegverenigingen in Nederland;

• We verbinden modelvliegverenigingen in Nederland, door het stimuleren van onderlinge
samenwerking en de uitwisseling van kennis en (beleids)ervaring;
• We verzamelen alle relevante input en feedback vanuit de modelvliegverenigingen en brengen dat in, in de gesprekken met het ministerie van I&W en andere instanties;
• We zorgen voor een betere betrokkenheid van de modelvliegverenigingen. Daarbij maakt het
voor ons niet uit of ze wél of niet bij een bond of federatie zijn aangesloten.

______________________________________________

6. Wat doet de SNMV?
De SNMV zijn we allemaal mét elkaar! Het is géén ‘praatgroep om het praten’, maar we komen met elkaar in actie als onze hobby-belangen erom vragen. We doen dit vrijwillig en vanuit onze eigen
motivatie als modelvliegers.
Zo stemt deze groep actieve verenigingen met elkaar af wat nuttig en nodig is in bijvoorbeeld de
overleggen met het ministerie. En we kunnen elkaar ook helpen met ándere praktische zaken en kennis wat onze verenigingen aangaat.

SNMV: Samenwerkende Nederlandse Modelvlieg Verenigingen

_____________________________________________

7. Wat levert het op?
Door onze inzichten en kennis te bundelen, zorgen we ervoor dat we de belangen voor onze hobby zo goed mogelijk kunnen behartigen en als een professionele gesprekspartner opereren. Dat is belangrijk, want de Nederlandse regeling voor modelvliegen wordt de komende twee jaar verder aangepast op de Europese wetgeving. Praat en denk hierin actief met ons mee! Hoe sterker we komen te staan, des te beter we als clubs gehoord worden!

_____________________________________________

8. Wat zijn de verschillen en overeenkomsten tussen de SNMV, de FLRCV en de KNVvL?
Wettelijke status:
De SNMV is, net als de FLRCV en de KNVvL, inmiddels opgenomen in de Nederlandse Regeling Modelvliegen. Daardoor kunnen óók de clubs die bij de SNMV zijn aangesloten, profiteren van
dezelfde bijzondere voordelen die eerder voorbehouden waren aan clubs die bij de FLRCV of KNVvL
aangesloten waren. Iedere club, aangesloten bij één van deze drie organisaties, is nu voor de wet gelijk!
Contributie/kosten/soorten lidmaatschap:
De SNMV komt niet alleen op voor de belangen van de eigen leden van de SNMV, maar voor álle modelvliegclubs in Nederland. We delen immers allemaal dezelfde hobby. Daarom werkt de SNMV
nauw samen met de FLRCV en de KNVvL. Meedoen met de SNMV is alleen mogelijk voor modelvliegverenigingen, en kost de deelnemende
verenigingen niets. De SNMV staat open voor álle modelvliegverenigingen in Nederland. De FLRCV is alleen opengesteld voor modelvliegverenigingen uit de provincie Limburg en oostelijk
Noord-Brabant. De contributie hiervoor bedraagt ca. 50,- Euro/jaar per vereniging.
De KNVvL staat open voor clubs én individuele leden. Een clublidmaatschap kost ca. 55,- Euro/jaar per lid van de vereniging. Hoe groter de club, des te meer contributie je club betaalt. Verzekeringen en juridische bijstand:
De KNVvL biedt daarvoor wel wat meer diensten aan: de SNMV en FLRCV hebben geen eigen jurist in dienst en bieden ook geen eigen koepelverzekering aan.
Tegelijkertijd kan iedere modelvliegclub in Nederland zich voor enkele honderden Euro’s per jaar individueel verzekeren, en zo tóch gebruik maken van juridische bijstand, een bestuursaansprakelijkheidsverzekering en een WA-parapluverzekering voor haar leden. Dat scheelt
aanzienlijk in de jaarlijkse kosten, vergeleken met een KNVvL-lidmaatschap!

IMG-20180926-WA0006
YUN00010
YUN00009
YUN00008
YUN00007

”Feel the joy to fly with model airplanes – helicopters and drone’s”