Vjennevleigers

KNVvL Informatie

Koninklijke Nederlands Vereniging voor de Luchtvaart

KNVvL Informatie

Modelvliegclub of -vereniging

Modelvliegclub met een veld? Dit moet je weten over de landelijke en Europese regels

Op 1 september 2023 moet je als MVC een vergunning hebben op grond van artikel 16 van de Uitvoeringsverordening 2019/947 van de Europese commissie. Landelijk moet daarvoor ook nog een nieuwe Regeling Modelvliegverenigingen worden vastgesteld. Wij zijn als KNVvL hierover met het ministerie van I&W in gesprek. Uitgangspunt is dat het reglement (ruim) voor 1 september 2023 door de minister c.q. staatssecretaris wordt vastgesteld.

Wat heb je nodig om als MVC een vergunning aan te vragen?(alles onder voorbehoud)

Een eigen, vastgesteld handboek waarin onder andere zijn geregeld:

verantwoordelijkheden van bestuurders
procedures op het veld
procedure keuring van modellen
brevet-eisen
reglement over vluchtuitvoering
veiligheidsmanagementsysteem (procedures voor, tijdens en na afloop van een vlucht, een – eenmalige – risicoanalyse van het veld)
procedure melding van voorvallen en incidenten bij een loket van IL&T. N.b. Deze meldingen worden door IL&T geanonimiseerd gebruikt voor veiligheidsanalyses
eventueel gegevens vanuit de nieuwe Regeling Modelvliegverenigingen (zie hierboven)

Hoe dat melden van voorvallen en in welke gevallen dat gedaan moet worden en de eventueel te volgen procedures hiervoor is nog onderwerp van gesprek met het Ministerie van I&W en IL&T. Ons uitgangspunt is zo beknopt en zo simpel mogelijk.

Datzelfde geldt voor het operationeel handboek en het veiligheidsmanagementsysteem. Ook hier geldt zo simpel en beknopt mogelijk.

De verwachting is dat de afdeling Modelvliegsport tijdig aan de clubs een template van het handboek en een template voor het VMS ter beschikking stelt en de betreffende club alleen zijn verdere gegevens en eigen procedures hoeft vast te leggen of in te voegen.

Modelvliegveld

Op een erkend modelvliegveld (officieel: modelluchtvaartterrein) mag binnen ruimere grenzen worden gevlogen dan daarbuiten volgens de standaard Europese regels is toegestaan. Het is dus van groot belang om erkenning aan te vragen.

De erkenning is gebaseerd op drie wettelijke regelingen: de Wet Luchtvaart, artikel 18 van de Regeling Burgerluchthavens en de Regeling Veilig Gebruik Luchthavens.

Wat heb je als MVC nodig om een erkenning aan te vragen?

(Schriftelijke) toestemming van de eigenaar van de grond
Een gemeentelijke ‘Verklaring van geen bezwaar’ m.b.t. openbare orde en veiligheid (VGB) of…
elke andere vorm van gemeentelijke toestemming voor het modelvliegen ter plekke (o.a. milieuvergunning, omgevingsvergunning, geaccepteerde melding activiteitenbesluit, bouwvergunning, bestemmingsplan).
Dat maakt voor veel clubs de procedure wat simpeler omdat je dan niet naar de gemeente hoeft.
Erkenning moet worden aangevraagd bij IL&T. Het loket voor aanvragen is op dit moment nog niet open.

Zowel de vergunning als de erkenning kunnen naar verwachting t.z.t. digitaal worden aangevraagd.

Nog niet beschikbaar:

een nieuwe Regeling Modelvliegverenigingen
een model-handboek voor MVC’s
aanvraagmogelijkheid erkenning terrein

We houden de vinger aan de pols.

De consultatie van de nieuwe regeling modelluchtvaartclubs- en verenigingen is gestart

Overheid.nl | Consultatie Regeling vergunning modelvliegverenigingen (internetconsultatie.nl)

KNVvL | Nieuws

Uitstel nieuwe regelgeving modelvliegen

Tot voor kort werd er door het ministerie van Infrastructuur en waterstaat van uitgegaan dat de Regeling modelluchtvaartuigclubs of –verenigingen, waar onlangs de internetconsultatie voor is afgerond, per 1 april 2023 in werking zou treden. Modelvliegclubs zouden per die datum een digitale aanvraag kunnen indienen voor een vergunning en de bestaande Regeling Modelvliegen zou per 1 september 2023 vervallen zodat de clubs op dat moment met een vergunning volgens de nieuwe regeling verder zouden kunnen.

 De datum van 1 april 2023 is niet door het ministerie gehaald. 
Van de zijde van de overheid is vernomen dat men nu mikt op 1 juni 2023 als ingangsdatum. Daaraan gekoppeld is dat de termijn van 1 september ook met twee maanden verschuift naar 1 november.

 Het Model-handboek

Een ander aspect waar nog geen volledige duidelijkheid over is, betreft het Model-handboek. Clubs moeten bij hun vergunningaanvraag een handboek voegen waarin diverse zaken op gebied van veiligheid e.d. worden beschreven. Het is dan efficiënt om een basismodel te hebben waar IL&T niet inhoudelijk naar hoeft te kijken zodat de vergunningprocedure daar niet door wordt

opgehouden. Wij hebben na een intensieve voorbereiding in de afgelopen maanden een concept opgesteld en naar IL&T gestuurd waarbij een belangrijk uitgangspunt was dat verenigingen met zo min mogelijk extra regels en handelingen worden opgezadeld. De langjarige ervaringen met veiligheid binnen het modelvliegen zijn immers uitstekend. Wij hebben begrepen dat IL&T een

concept-handboek toestuurt aan de deelnemers aan de Webinars (zie hieronder), maar er is voor zover wij weten op dit moment nog geen definitief model vastgesteld waar clubs in hun komende vergunningaanvraag gebruik van kunnen maken.

 Wat kunt u als modelvliegclub op dit moment doen? 
Het belangrijkste in dit stadium is het hebben c.q. verkrijgen van een Verklaring van geen bezwaar (VGB) van de burgemeester van de gemeente waar het veld gelegen is. Wat wordt onder een VGB verstaan?

 

  • Een ‘echte’ VGB, door de burgemeester afgegeven;
  • Maar ook een ander gemeentelijk document waarbij de modelvliegactiviteiten feitelijk door de gemeente zijn geaccordeerd, zoals een milieuvergunning of een omgevingsvergunning. Als uw vereniging dat heeft, hoeft er geen afzonderlijke VGB te worden aangevraagd.

 

Op de site van de KNVvL kunt u een standaard document voor de aanvraag van een VGB bij uw gemeente vinden. Verder kunt u zich aanmelden voor de Webinars die door het ministerie op 11 en 18 april worden georganiseerd. Die van 11 april is inmiddels geweest. Alleen aanmelding voor de 18e is op het moment van schrijven van deze nieuwsbrief nog mogelijk.


Tot zover de actualiteit.

Model-airport-vjennevleigers-1
YUN00008
YUN00005
YUN00006-1

”Feel the joy to fly with model airplanes – helicopters and drone’s”